Yüksek sa?lan?r. Yüksek fokuslu ultrason ile ihtiyaca göre;

Yüksek fokuslu ultrason tedavide ses dalgalar?n? kullanan bir cihazd?r. Yüksek
fokuslu ultrason ameliyats?z cilt s?k?la?t?rma teknolojisidir. Yüzde çal???lan
bölgenin cilt özelliklerine göre yüksek fokuslu ultrason farkl? ba?l?k, farkl?
çal??ma tekni?i ile uygulan?r. Yüksek fokuslu ultrason uygulamas? sonucu cilt
s?k?la?mas? sa?lan?r. Yüksek fokuslu ultrason ile ihtiyaca göre; farkl?
ba?l?klar seçilerek, ortalama 60-70 dereceye ula?an termal hasar olu?turulur.
Böylelikle  Yüksek fokuslu ultrason sonucu
kolajen ve fibroblast olu?umu tetiklenir ve lifting sa?lan?r.

Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) hangi amaçlarla uygulan?r?

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

·                  
Cilt yenileme

·                  
Cilt toparlama

·                  
Ka? kald?rma

·                  
G?d? ve boyun toparlanmas?

·                  
Nazolabial çizgilerin azalt?lmas?

·                  
Yüz liftingi

·                  
K?r???kl?k tedavisi

·                  
D?? ve iç bacak sarkmas?

·                  
Sarkan kol içi

·                  
Al?n çizgileri ve kaz aya??
çizgilerinin tedavisi

·                  
Yüz ovalinin toparlanmas?

Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU)’ nun etki süresi ne kadard?r?

Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) tek seansl?k bir uygulamad?r. Etkisi 1 ila 2
y?l sürmektedir. ?htiyaca ve iste?e göre 6 ay-1 y?l içinde yüksek fokuslu
ultrason (HIFU)  i?lemi tekrarlanabilir.

Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) i?lemi ne kadar sürer?

Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) i?lemi uygulanan bölgeye göre 30-60 dk
aras?nda sürmektedir.

Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) i?lemi a?r?l? m?d?r?

Sadece kemikli bölgelerin üzerinde yüksek fokuslu ultrason (HIFU) i?lemi
yap?l?rken hafif bir s?z? hissedilebilir.

Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) sosyal hayat? etkiler mi?

Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) esnas?nda derin dokular hedeflendi?i için
cilt üzerinde herhangi bir hasar olu?maz. Yüksek fokuslu ultrason (HIFU)
sonras?nda hasta rahatl?kla sosyal ya?am?na dönebilir.

Yüksek Fokuslu Ultrason (HIFU) sonuçlar? ne zaman gözlenir?

Yüksek fokuslu ultrason (HIFU) uygulamas?ndan hemen sonra, akut bir
iyile?me vard?r (anl?k etki). Kollajen sentezi artarak devam eder ve en iyi
sonuca üçüncü ayda ula??l?r.