?sviçre’nin ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek. ?ngiltere Ba?bakan?

?sviçre’nin Davos
kasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na ev
sahipli?i yapacak.

Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya Ekonomi Forumu’nun
düzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.  Zirveye
yüz ülkeden fazla üç bine yak?n i? adam?, akademisyen, siyasetçi ve sivil
toplum kurulu?lar? kat?lacak.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Davos Zirvesi’nde birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m
gösterecek. ?ngiltere Ba?bakan? Theresa May, Fransa Ba?kan? Macron, Almanya Basbakan?
Angela Merkel, ABD Ba?kan? Donald Trump, Azerbaycan lideri ?lham Aliyev,
Hindistan Ba?bakan? Narendra Mondi, ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu ve
Yunanistan Ba?bakan? Aleksis Çipras kat?l?m gösterecek.

Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsil
edilecekler. Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC,
JP Morgan, Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üst
düzey kat?l?m gösterecek.

TÜRK?YE’Y? BAKANLARIMIZ
TEMS?L EDECEK

Davos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet
?im?ek, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya
kat?l?m gösterecek.

Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün sürecek zirvede farkl?
oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.  Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet ?im?ek’in
yat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meler yapacak.

ABD UZUN ARADAN SONRA
L?DER SEV?YES?NDE KATILIM GÖSTERECEK

Zirvesi’nin ana temas? ‘Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek
Olu?turmak’ ve dört yüzün üzerinde oturumlar gerçekle?tirilecek.  Aç?l?? konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan?
Narendra Mondi, kapan?? konu?mas?n? ise ABD Ba?kan? Donald Trump yapacak. ABD’nin
uzun zamand?r lider seviyesinde kat?l?m göstermemi?ti. En son 2000 y?l?nda
lider düzeyinde dönemin ba?kan? Bill Clinton kat?lm??t?.

HAFIZALAR 2009’U
UNUTAMADI

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakan
s?fat?yla kat?ld??? zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt??? ‘one
minute’ ç?k??? halen haf?zalarda tazeli?ini koruyor. Peres’in Gazze
sald?r?lar?n? me?rula?t?ran sözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeye
gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank?
uyand?rm??t?.