Quý có th? s? d?ng nh?ng extension và

Quý khách có th? trung thành v?i cùng m?t trình duy?t web nh?ng xu h??ng s? d?ng thi?t b? di ??ng s? g?p không ít khó kh?n. H?u h?t các trình duy?t ??u l?u l?i m?t kh?u và giúp b?n ?i?n các form tr?c tuy?n. Tuy nhiên, ?i?u này ch? th?c s? ti?n l?i n?u b?n s? d?ng m?t trình duy?t web. Vi?c ch?n nh?ng qu?ng cáo này c?ng khá d? dàng. B?n ch? vi?c ch?n cài ??t m?t ?ng d?ng ch?n qu?ng cáo cho Chrome, Firefox hay Internet Explorer là ???c.Tuy ch?a ph?i là nh?t nh?ng qu?ng cáo gây b?c mình, khó ch?u cho ng??i dùng trên m?ng. Chúng ch? là nh?ng m?u qu?ng cáo v? b?n ch?t không x?u nh?ng l?i xu?t hi?n quá nhi?u và m?t ki?m soát gây ?c ch? cho ng??i dùng. ?? làm ???c nh? v?y, ngoài vi?c thi?t k? c?u trúc website làm sao cho h?p lý, chúng ta còn ph?i tránh nh?ng ?i?u sau ?ây:Chính b?i v?y, ?? có th? thu hút khách truy c?p thì chúng ta c?n ph?i thi?t k? và lam web làm sao cho nó v?a ??n gi?n, v?a có nét ??c bi?t ?? gây ?n t??ng v?i khách hàng ngay t? l?n ??u truy c?p. Theo các chuyên gia c?a công ty seo thì website nh? b? m?t c?a doanh nghi?p. Gi?i pháp cho b?n là s? d?ng m?t d?ch v? m?t kh?u ho?t ??ng trên t?t c? nh?ng thi?t b? b?n ?ang s? d?ng.Không ph?i t?t các các website ??u có giao di?n h?p d?n mà ph?n l?n trông r?t x?u. Khi b?n hoàn thi?n vi?c lam web, b?n có th? nâng c?p m?t trang nào ?ó b?ng Userstyles. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? s? d?ng nh?ng extension và add-on khá h?u ích cho vi?c này. B?n có th? thay th? YouTube (Firefox và Chrome), Facebook (h?u h?t nh?ng trình duy?t), Twitter (s? d?ng Greasemonkey), và kèm theo là c? Gmail (Firefox và Chrome).