Prof. bilir, tecrübeli, kula?? delik, insan ili?kileri iyi,

Prof. Dr. U?ur Ünal’?n
yöneticili?inde haz?rlanan kitapta, 15. yüzy?ldan, 20. yüzy?la kadar olan
dönemde gerçekle?en istihbarat olaylar?n?n anlat?ld??? yüz elli üç tarihi belge
kullan?ld?.

  Ba?bakanl?k
Devlet Ar?ivleri Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yay?mlanan ‘Ar?iv Belgelerine Göre
Osmanl?’da ?stihbarat’ adl? kitapta, Osmanl? döneminde ya?anan istihbarat
olaylar? tarihi belgelerle birlikte derlendi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Devlet Ar?ivleri Genel Müdürü U?ur Ünal’?n önderli?inde haz?rlanan
kitapta 15. yüzy?ldan, 20. yüzy?la kadar ya?anan çe?itli istihbarat olaylar?
138 ba?l?k alt?nda topland? ve yüz elli üç belge kullan?ld?.

?ST?HBARAT
FAAL?YETLER? ?NSANLIK TAR?H? KADAR ESK?D?R

Prof. Dr. U?ur Ünal, kitab?n ön sözünde, istihbarat
faaliyetlerinin insanl?k tarihi kadar eskiye gitti?ini belirtti. Ünal: “casuslar
lisan bilir, tecrübeli, kula?? delik, insan ili?kileri iyi, becerikli, i?
bilir, gizli i?leri çevirmeyi becerebilen ve kurnaz ki?iler” aras?ndan
seçildi?ine dikkat çekti.

U?ur Ünal, Osmanl?’n?n d?? ülkelere kar?? istihbarat faaliyetlerinin,
o ülkenin iç i?lerinde huzursuzluklar ç?karmak ve devlet karar mekanizmalar?n?
etkisiz hale getirmek oldu?unu kaydetti. Osmanl?’n?n kendi iç istihbarat
faaliyetleri ise asayi?sizli?i engellemek, isyan haz?rl?klar?n? bertaraf etmek
oldu?unu vurgulad?.

K?TAPDA D?KKAT ÇEKEN
BAZI BA?LIKLAR

Abisine isyan eden Cem Sultan? takip için Avrupa’ya casus
gönderilmesi teklifi, ?kinci Abdülahmid’e yap?lacak suikast?n ihbar?, Osmanl?
ordular?nda yakalanan casuslar?n kur?una dizilmesi, Birinci Selim’in (Yavuz) abisi
?ehzade Ahmed’in ordusunun içine gönderdi?i Çavu? Hoca isimli casusun verdi?i
bilgiler gibi önemli konu ba?l?klar? dikkat çekiyor.

Kitapta okuyucular? bilgilendiren aç?klama k?sm? da bulunuyor.