Kohezijska je bila prvi? omenjena v Rimski

Kohezijska
politika, za katero veljata tudi izraza regionalna ali strukturna politika je
evropska politika, ki je bila prvi? omenjena v Rimski pogodbi in je pri?ela s
svojim poslanstvom skupaj z Evropskim socialnim skladom in Evropskim kmetijskim
usmerjevalnim in jamstvenim skladom. Razvijala se je skupaj z Evropsko unijo in
ima danes bistveno vlogo pri povezovanju držav ?lanic. Njene naloge so pomagati
regijam, ki zaostajajo v razvoju, imajo ranljive družbene skupine, ki se
soo?ajo s problemi na trgu delovne sile, z neenakostjo in diskriminacijo, pomo?
nudi tudi državam pristopnicam in kandidatkam za vstop v Evropsko unijo. Kohezijska
politika ima tri cilje v katere spada prvi cilj, ki se soo?a z redko
poseljenimi regijami, s slabo infrastrukturo ter visoko nezaposlenostjo. Drugi
cilj ima opravka z regijami, ki se spopadajo s prestrukturiranjem industrije
ali z neu?inkovitim storitvenim sektorjem, s propadanjem urbanih podro?ij, ki
se spopadajo z revš?ino in na podro?jih, ki so v zatonu kot na primer ribištvo.
V tretjem cilju gre za pomo? pri razvoju ranljivih družbenih skupin, ki nimajo
primernih možnosti za izobraževanje ali pa se še prilagajajo sistemu.

Za uresni?itev
dogovorjenih ciljev rasti v okviru Strategije Evropa 2020 je bilo za kohezijsko
politiko za obdobje 2014-2020 rezerviranih 351,8 milijarde EUR, od tega 3,312
milijarde EUR za Slovenijo. Tematska podro?ja, ki jih je opredelila Evropska
komisija in prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020 so
obširna in transparentna ter obsegajo vsa podro?ja, ki so potrebna razvoja in
inovacij, ki se morajo vedno znova nadgrajevati, ?e želimo uspešno gospodarsko
rast, dovolj delovnih mest, zadosten tehnološki razvoj, dober dostop do
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ?im manj tveganja podnebnih sprememb,
varstvo okolja, zagotovitev dobrih infrastrukturnih povezav, boja proti
revš?ini, spodbujanje socialnega okolja, investiranje v izobraževanje,
vseživljenjsko u?enje ter u?inkovito javno upravo. Slovenija je razdeljena na
vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Prejeta sredstva so namenjena
instrumentom za povezovanje Evrope (159,8 milijona evrov), za programe
evropskega teritorialnega sodelovanja (64 milijonov evrov), ter ostalo – ve?ina
za uresni?evanje strategije EU 2020. Prednostno je Slovenija usmerjena predvsem
v raziskave in inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije,
pove?anje konkuren?nosti malih in srednje velikih podjetij ter v podporo za
prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. 

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team