Jem, ve Jem’le dalga geçmeye ba?larlar. Babalar?n?n

Jem,
Scout, babalar? Atticus ve a?ç?lar? Calpurnia, Amerika’n?n güneyinde Alabama
eyaletinin Maycomb isimli küçük bir kasabas?nda ya?amaktad?rlar. Anneleri, Scout
2 ya??ndayken ölmü?tür. Jem 13, Scout 9 ya??ndad?r. Dill
her yaz teyzesinin yan?na Maycomb’a gelmektedir. Dill 7 ya??ndad?r. Burada
Scout ve Jem ile tan???r. Bütün yaz evden hiç ç?kmayan kom?ular? Boo Radley’i
d??ar? ç?karmak için u?ra??rlar.

Bu
sene Scout okula ba?layacakt?r. Babas? Scout’a okumay? ö?retmi?tir. Ö?retmeni Scout’un
okumay? bildi?ini fark edince ona k?zar. Scout okula gitmek istemez, babas?
ak?amlar? kitap okuyacaklar?na dair söz verince okula gitmeye ikna olur. Scout
okula uyum sa?lamakta zorlanmakta ve kendisine zorla ö?retilen ?eylerin i?ine
yaramayaca??n? dü?ünmektedir. Okulda çok s?k?nt? ya?amakta, di?er ö?renciler onunla
dalga geçmektedir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Babalar?
Atticus avukatt?r. Atticus’un zenci bir adam?n davas?na bakmas? istenir. Bu duruma
Maycomb halk? çok tepki gösterirler. Okuldaki çocuklar da Scout ve Jem’le dalga
geçmeye ba?larlar. Babalar?n?n davas?na bakt??? Tom Robinson Bay Ewell’in
k?z?na tecavüz etmekten dolay? suçlanmaktad?r. Ama asl?nda k?z Tom’ a iftira
atmaktad?r fakat Tom’a zenci olmas? sebebiyle kimse inanmaz. O s?ralar
çocuklara göz kulak olmak için Alexandra Hala gelir. Scout’a erkek gibi
davranmamas?n? söyler, art?k büyümü?tür ve bir han?mefendi gibi davranmas?
gerekmektedir. Halas?, Scout’a istemedi?i halde elbise giydirmeye çal???r.
Scout kendisine zorla elbise giydirilmesinden ho?lanmaz.1

Mahkeme
günü gelince tüm Maycomb halk? mahkemeyi izlemeye gider. Scout, Jem ve Dill de
mahkemeyi gizlice izlemeye giderler. 3 ki?inin ifadeleri al?n?r. Bu ifadeler
sonucunda jüri üyeleri Tom’u, tüm deliller aksini gösterse dahi suçlu bulur. Maycomb’da
tecavüz suçlamas? ki?inin idam edilmesi demektir. Tom hapishaneden kaçmaya
çal??t??? s?rada öldürülür. Scout, Jem ve Dill bu duruma çok üzülürler.

Ekim
ay?nda okulda bir gösteri yap?lacakt?r, Scout jambon k?l???na girmi?tir. O ak?am
okula Jem ile ikisi giderler. Dönü?te yol çok karanl?kt?r, o esnada birisi
çocuklara sald?r?r. Daha sonra ise aniden biri gelir ve onlar? kurtar?r. Çok karanl?kt?r,
kimseyi göremezler. Jem’in kolu k?r?lm??t?r. Bu esnada çocuklara sald?ran?n Bay
Ewell oldu?u anla??l?r. B?çak karn?na saplanm?? bir ?ekilde yerde yatmaktad?r.
Atticus Jem’ in yapm?? olmas?ndan endi?elenir. Bay Tate olay? ayd?nlat?r,
kimsenin suçlu olmad???n? söyler. Bay Ewell çocuklar? öldürmeye çal???rken
aya?? tak?lm?? ve b?ça??n üzerine dü?mü?tür. Çocuklar? kurtaran ki?inin, çocuklar?n
bütün yaz u?ra?t?klar? ve çok korktuklar? Boo Radley oldu?u anla??l?r. Ayr?ca a?aç
kovu?una hediyeleri koyan ki?i de Boo Radley’dir.2

1 http://kitap.yazarokur.com/bulbulu-oldurmek

2 https://www.insanokur.org/bulbulu-oldurmek-harper-lee/