Demirta?’a haklar? savunucusu olarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesini

Demirta?’a tekrar selam gönderdi

Cumhuriyet Halk Partisi ?stanbul ?l Ba?kanl??? görevini Cemal Canpolat’tan devralan
Canan Kaftanc?o?lu CHP taban?nda infial olu?turan sosyal medya payla??mlar? ve hakk?nda
ç?kan ele?tiriler hakk?nda aç?klama yapt?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Daha önce “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” slogan?n? ele?tiren ve HDP
ile sözde Ermeni soyk?r?m?n? savunan Canan Kaftanc?o?lu, ?stanbul ?l Ba?kan?
seçilmesinin ard?ndan gelen tepkiler üzerine bas?n aç?klamas? yaparak görevi
devrald?.

Kaftanc?o?lu yapt??? aç?klamada Selahattin Demirta?’a selam gönderdi, Ermeni
soyk?r?m? yürüyü?üne kat?ld???n? kabul etti, “Mustafa Kemal’in
askerleriyiz” slogan?n? “militarist” buldu?unu söyledi.

Kaftanc?o?lu, CHP ?stanbul ?l Ba?kanl???nda düzenledi?i aç?klamada sosyal
medyada payla??lan domuz eti yenmi? taba?? gösterip, “?u resmi kar??n?za
getirmekten utanç duyuyorum”  diyerek, b?çak
ve çatal?n kar?? tarafta oldu?unu söyledi ve domuz eti yiyen ki?inin e?i
olmad???n? iddia etti.

‘DEM?RTA?’A SELAM GÖNDERD?’

HDP e? genel ba?kan? hakk?nda:

“Halk?n iradesi ile seçilmi? Selahattin Demirta?’a selam söylüyorum.”

Gezi hakk?nda:

Gezi ile ilgili olarak söyledi?im her ?eyin arkas?nday?m.

FETÖ DARBE G?R???M? HAKKINDA SÖZLER?N?
SAVUNDU

Al?n size nur gibi ma?duriyet demi?im, yalan m? söylemi?im arkada?lar?
Kendileri demediler mi “Bu darbe bizim için Allah’?n lütfu” diye.
Hepimiz birlikte ya?am?yor muyuz OHAL’i.

‘MUSTAFA KEMAL’?N ASKERLER?Y?Z’
SLOGANI M?L?TAR?ST

Ben Mustafa Kemal’in
de?erlerini ya?am?? ve özümsemi? biri olark hiçbir zaman ‘Ben Atatürkçüyüm, ben
solcuyum’ gibi kendimi tan?mlamad?m. Benim hekim olarak insan haklar?
savunucusu olarak ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesini militer buldu?umu
söyledim ancak Mustafa Kemal’in yolda?? oldu?umuzu söyledim.”

Ermeni soyk?r?m? iddialar?yla ilgili payla??mlar?n? da savunan Kaftanc?o?lu,
sözde soyk?r?m anmas?na kat?ld???n? belirterek, “Ermeni soyk?r?m? vard?r”
diyenin de “Soyk?r?m yoktur” diyenin de büyük ac?y? görmedi?ini, hep birlikte
tek vücut olunmas? gerekti?ini savundu. Kaftanc?o?lu, “Bu i?ler
tarihçilerin i?idir” dedi.