Daily kopmas?na engel olmal? 7 saat önce Payla?

Daily Telegraph: Bat? Rusya’n?n oyununa gelmemeli,
Türkiye’nin NATO’dan kopmas?na engel olmal?

7 saat önce

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Payla? Facebook Payla? Twitter Payla? Messenger Payla?
E-posta Payla?

Erdo?an, Çavu?o?lu ve Albayrak NATO zirvesinde.Telif
hakk?AFP

Image caption

Cumhurba?kan? Erdo?an, May?s 2017’de Brüksel’de düzenlenen
NATO zirvesine D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu ve Enerji Bakan? Berat
Albayrak’la birlikte kat?lm??t?.

?ngiltere’de yay?nlanan Daily Telegraph gazetesi
ba?yaz?lar?ndan birisinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak ba?latt??? Zeytin
Dal? Harekât? nedeniyle Washington ve Ankara’n?n aras?ndaki gerginli?e dikkat
çekiyor ve Türkiye’nin NATO’dan uzakla?t?r?larak Rusya’n?n sevindirilmesinin
önüne geçilmesi gerekti?ini vurguluyor:

 

“NATO’nun takdir edilen 5. Maddesi bir müttefik ülkenin
sald?r?ya u?ramas?n?n, tüm müttefiklere düzenlenmi? bir sald?r? anlam?na
gelece?ini söyler. Bu madde, 2. Dünya Sava?? sonras?nda bar???n garantörü olmu?tur.

 

“Dü?manlara kar?? kolektif misillemeyi öngören bu madde
bugüne kadar sadece 11 Eylül 2001’de Bat? dünyas?na düzenlenen en büyük
sald?r?n?n ard?ndan i?letilmi?ti.

 

“Bugünse NATO’nun en güçlü üyesi ABD’nin yak?n
müttefikleri, bir di?er NATO ülkesi Türkiye’nin do?rudan hedefi haline gelmi?
durumda.

 

“Kürt sava?ç?lar, Suriye ve Irak’ta Bat?’n?n en
güvenilir, en etkili müttefiki olduklar?n? göstermi? durumdalar.

 

Trump – Erdo?an görü?mesi: Washington ve Ankara’dan çeli?en
aç?klamalar geldi

Times: YPG’de sava?an ?ngiltere vatanda?lar? hükümeti zora
soktu

Lavrov: ABD, Suriye’de Kürtleri ayr?l?kç?l??a te?vik ediyor

YPG: Rusya Kürtlere ihanet etti, aç?k ?ekilde bizi satt?

 

 

BBC ekibi Azez’de

‘ABD için müttefik, Türkiye için terörist’

“Kürtlerin oynad??? rol, I??D’le mücadelede kritik
öneme sahipti. Ancak Türkiye, Kürtlerin bölgede ba??ms?z bir devlet kurmay?
amaçlad?klar?ndan endi?e ediyor.

 

“Böyle bir ad?m, Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü de
tehdit edecek bir geli?me olarak görülüyor.

 

“Bu yüzden Washington taraf?ndan müttefik olarak
görülen sava?ç?lar, Ankara taraf?ndan ayr?l?kç? teröristler olarak
alg?lan?yorlar.

 

“NATO’nun kurulu? nedeni olan Rusya’n?n dost ate?i
riskiyle kar?? kar??ya olmas?ndan büyük haz duydu?una ?üphe yok.

 

“Bat?l? liderlerin Türkiye’deki ba?ar?s?z darbe
giri?imine kar?? verdikleri zay?f tepkiden bu yana Türkiye’nin Cumhurba?kan?
Recep Tayyip Erdo?an dü? k?r?kl??? içerisinde.

 

‘Türkiye’nin s?n?r endi?eleri çözülebilir’

“Rusya bu çatla?? kullanarak Türkiye’yi NATO’dan
tamamen koparmay? fazlas?yla arzulayacakt?r.

 

“Bu durumun gerçekle?mesinin önlenmesi gerek.
Türkiye’nin s?n?r endi?eleri, özellikle de Suriye s?n?r? konusu çözümlenebilir.
Kürtler halihaz?rda geni? bir co?rafyada fiilen özerk bir yönetim kurmu?
durumda.

 

“Makul bir çözüm mümkünken tüm taraflar?n itidal
göstermesi gerekiyor.

 

“Askeri gerilimin artmas? en çok Rusya Devlet Ba?kan?
Vladimir Putin’i sevindirecektir. S?rf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin
önüne geçilmesi gerekti?ini gösteriyor.”