Akne veya oval ?ekilde 0,5mm derinli?inde ciltten dikey

Akne tedavisiYiyecekler ve akne aras?ndaki ili?ki kan?tlanamam??t?r. Fakat akne olu?umunu art?ran g?dalardan ki?i uzak durmal?d?r.  Ya? bazl? y?kama ürünlerinden kaç?n?lmal?d?r. Siyah noktalar s?k?lmamal?d?r. Bilinçsizce yap?lan siyah nokta temizli?i sonucu bu lezyonlar k?rm?z? kabar?k akneye dönü?ebilir cilt bak?m? mutlaka bir güzellik uzman? taraf?ndan yap?lmal?d?r. A??r? makyaj ve yo?un kapat?c?lardan uzak durulmal?d?r. Akne tedavisi ortalama 3-6 ay süren uzun bir süreçtir. Akne iyile?tikten sonra bile cilt bak?m? düzenli olarak yap?lmal?d?r.Akne Tedavi SüreciAkne tedavisinde krem , antibiyotik , hormonal tedavi , izotretinoin önerilmektedir.Akne tedavisinde klinik ko?ullarda yap?lan ve iyile?me sürecini h?zland?ran tedavi yöntemleri de mevcuttur .Bunlar lezyon içi steroid komedon extraksiyonu,  kimyasal peeling ve lazer yöntemleridir.Akne izleri tedavisiHafif seyreden sivilceler kendili?inden iyile?ir ve iz b?rakmazlar. Cilt alt?nda nodül ve kist olu?umu ile kendini gösteren a??r seyreden sivilceler ise d??ardan kendilerini göstermezler ve iyile?irken iz b?rak?rlar.Yüzeysel sivilce izleriAknenin derinin üst tabakas?n? etkilemesi ile ortaya ç?kar genellikle k?rm?z? renkli deri seviyesinde veya çok az derinli?i olan izlerdir.Tedavisi; Kimyasal peeling, dermapen – prp,dermapen yada mezoterapi -fraksiyonel CO2 lazer kombinasyonlar?d?r.Derin sivilce izleri:?cepick skarKeskin s?n?rlar? olan, çiviyle delinmi? gibi görüntü olu?turan 2mm derinli?i olan sivilce izleridirKimyasal peeling, mikro i?neleme, prp, spot TCA,CO2 fraksiyonel lazer, fraksiyonel i?neli radyofrekans(SCARLET S) uygulamalar?ndan uygun olan? seçilir tedavi için.Boxcar SkarYuvarlak veya oval ?ekilde 0,5mm derinli?inde ciltten dikey çökme gösteren keskin kenarl? krater görünümlü izlerdir. Çok derin ve sivri çöküntüler yapmazlar.Derin kimyasal peeling,mikro i?neleme ile prp,CO2 fraksiyonel lazer,fraksiyonel i?neli radyo,sabsizyon tedavi seçenekleri aras?ndad?r.Rolling SkarCilt üzerinde dalgal? bir görünüme sebep olurlar.4-5mm derinli?inde kendini gösterir.Derinin üst tabakas?n?n alt tabakalardaki fibröz bantlar taraf?ndan çekilmesiyle olu?mu?tur. Subsizyon ve dolgu uygulamas? s?k kullan?lan, etkili yöntemlerdir.