ABD’nin sald?rmas? halinde sava?ta üstün olan taraf?n

ABD’nin askeri dergisi The
National Interest dikkat çeken bir iddiaya yer verdi. NATO’nun Rusya’y? vurmas?
halinde nükleer sava? ç?kabilir dedi.

2000 y?l?nda Rusya tarihinde
yer alan önemli olaylardan biri olan yeni askeri doktrin geli?tirmesi olmu?tu.
?çeri?indeki en önemli madde ise devletin varl???na tehlike olu?turuan
durumlarda nükleer silah kullan?m?n?n önünün aç?lmas? oldu.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

NÜKLEER S?LAH KULLANAB?L?R

Sovyetler döneminde yap?lan
anla?mada sadece kar?? taraf?n nükleer silah kullanma durumunda kendileri de
nükleer silah kullanabilecekti. Ancak 2000 y?l?nda yap?lan askeri doktrin
karar? ile bu anlay?? de?i?mi? oldu.

Yeni doktrine göre Rus
Silahl? Kuvvetlerinin yenilgiye u?ramas? bir yana yenilgiye u?rama tehlikesi
ile kar?? kar??ya kalmas? durumunda dahi Moskova’n?n nükleer silah
kullanabilece?inin alt? çizildi.

Art?k yeni doktrinde, Rus
Silahl? Kuvvetleri’nin yenilgiye u?ramas? veya yenilgiye u?ramas? tehdidi
durumunda da Moskova’n?n nükleer silah kullanabilece?ine dikkat çekildi.

“E?ER NATO SALDIRIR VE
SAVA?TA ÜSTÜN TARAF OLURSA NÜKLEER SAVA? DA BA?LAR”

Son dönemde ya?anan
kar???kl?klar ve iki ülkenin aras?nda ( ABD-Rusya ve NATO ) ya?anan gerginliklerin
t?rmanmas? olas? senaryolar?n yaz?lmas?na neden oldu.

Bu kapsamda The National
Interest dergisinde yer alan habere göre, NATO’nun Moskova’ya sald?rmas?
halinde sava?ta üstün olan taraf?n NATO olmas? durumu göz ününe al?nd???nda
Rusya’n?n nükleer silah kullanmas?n?n muhtemel oldu?u belirtilidi.

The National Interest
dergisinde belirtilen haberde de, NATO’nun Moskova’ya sald?rmas? dahilinde e?er
bir de sava?ta üstün olan taraf?n NATO olmas? durumunda, Rusya’n?n nükleer
silah kullanaca??n? belirtti.

Çünkü Rusya’n?n askeri
doktrininde yer alan madde ‘devletin varl???na tehlike tehdit olu?turabilecek
durumlarda nükleer silah kullanabilece?i maddesi yer al?yordu.