ABD’nin de?il ordu kuruldu?unun habercisidir dedi. Kele?

ABD’nin
terör ordusu deste?ine tepki ç?? gibi büyüyor. Uzmanlara göre ABD’nin s?n?ra
yerle?tirece?i otuz bin asker Türkiye için aç?k bir tehdit durumunda.

Türkiye
Suriye s?n?r?na terör ordusu kuraca??n? aç?klayan ABD’nin sinsi plan? her geçen
gün gün yüzüne ç?kmaya devam ediyor. Güvenlik uzmanu ?brahim Kele? yapt???
de?erlendirmede ABD’nin ald??? bu karar?n Türkiye’yi tehdit etti?inin alt?n?
çizdi. Ve Ankara’n?n 1974’teki takti?ini gündeme getirdi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

B?R? DUR DEMEL?

Kele?’in de?erlendirmelerinde en çarp?c? aç?klamalara yer verdi. 30
bin askerin s?n?ra yerle?tirilmesi demek bir güvenlik önlemi de?il ordu
kuruldu?unun habercisidir dedi. Kele? birileri bu skandala dur demezse 35
y?ld?r son nefesimize kadar mücadele etti?imiz PKK terör örgütü yan? ba??m?zda
olacak de?erlendirmesinde bulundu.

 

Öte yandan a??r silahlarla donat?lm?? bu ordunun PKK/PYD, fiilen
Suriye’nin üçte birine ordusu, sözde meclisi, vergi toplamas?yla
devletle?tiriliyor. ‘Ne olmu?, Kürtler Suriye’de ordu kursun, diyemezsiniz.
Büyük Kürdistan projesinin Irak ve Suriye aya?? ba?ar?l? oldu?u zaman s?ra kime
gelecek? Bir sonraki ad?m ?ran ve Türkiye…

 

Kele?, ABD ve koalisyon
ülkelerine DEA?’la mücadele için aç?lan Diyarbak?r ve ?ncirlik üslerindeki
operasyon izinlerinin bir an önce sona ermesi gerekti?ini söyledi.

PKK KOR?DORU

Türkiye’nin 90’l? y?llarda Irak’ta Saddam Hüseyin’e
yönelik operasyon ad? alt?nda topraklar?nda konu?lanan ‘Çekiç Güç’ün Kuzey
Irak’ta defakto bir PKK devletine zemin haz?rlamas? gibi DEA?’la mücadele ad?
alt?nda Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e aç?lan bir PKK koridoru olu?turulmas?na
F?rat Kalkan? ile izin vermedi?ini ve: “Bu üsler, kimle mücadele için al?nd? ?imdi
bu mücadele bitti?ine göre misyonunu da tamamlam??t?r. DEA?’la mücadele ad?
alt?nda ABD ve koalisyon ülkelerine aç?lan üslerden DEA? operasyonu ad? alt?nda
Suriye ve Irak’ta faaliyete izin verilmeyebilir.”

 

KAPATIRSANIZ CANINI
YAKARSINIZ

Türkiye ilk olarak elindeki seçeneklerden biri kullanmal? ve
?ncirlik Üssünü kapatmal?d?r. ??te bu hamle etki sa?lar ve amaca ula?t?r?r.
Amerika art?k aç?k aç?k PKK’y? Türkiye’nin yatak odas?na sokuyor.. Anca
?ncirlik üssü kapan?rsa yolun önünü kapatabiliriz. Üs kapan?rsa ABD destek
sa?layamaz. Biliyoruz ki verilen listeler d???nda yar?mlar gidiyor.