Tablo 1 : Markalar?n ??levleri1

 

??lev

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Aç?klama

Sahiplik ??areti

Marka
ad?na yürütülen pazarlama çal??malar?n? kimin yapt??? ile ilgilidir.
Ürünlerin formüllerinin güvenli?ine ve mü?terilerin, ürünü üreten merkezin mi
yoksa sat?c?s?n?n m? markas?n? sat?n ald???n? bilmesini sa?lar.

Farkl?la?t?rma

Kuvvetli
bir markan?n ürünü olmak, her zaman ürünü farkl?la?t?rmaz. Bu durumda ürünün
içeri?i de belirleyici bir etkendir.

??levsel Araç

Markalama, 
ürünün i?levsel yönüyle de yap?labilir.

Sembolik

Marka
sembollerinin baz?lar?, al?c?da kendisi hakk?nda bir ileti?im olu?turur. Bu
ileti?imle tüketici, kendisiyle ba? kurdu?u ürünü almak için enerji ve para
harcar.

Risk Azalt?c?

Ürünün beklenilen performas? gösterememesi yönüyle
sat?n alma i?lemi her zaman risklidir. Fakat güçlü bir markan?n ürünün sat?n
almak, tüketiciye bir güvence sunar. ??ini iyi bilen sat?c?lar, bu riskin
fark?nda olarak al?c?ya bu risklere yönelik ürününü sunar.

K?sayol Arac?

Ço?unlukla markan?n farkl? ürünlerine geni?letildi?inde
yap?lan bu uygulama ile markalar al?c?n?n zihnini etkiler.

Yasal Araç

Markalar
üreticisine ürün ambalaj? ve ismi korunsa dahi içeri?i her zaman korunamad???
için belli bir noktaya kadar yasal güvence de sunabilir. Bu nedenle kuvvetli
markalama firma sermayesini de güvence alt?na al?r.

Stratejik Yakla??m

Markan?n temsil etti?i katma de?eri sunmak üzere marka
bile?enleri belirlenip yönetilebilir.

1 Jim Blythe, Pazarlama ?lkeleri (çev:Yavuz Odaba??), ?stanbul: Bilim Teknik
Yay?nevi, 2001, s.145.