13 May?s’ta Mu?la-
Antalya yolunda gerçekle?en trafik kazas?n?n iddianamesinde midibüs sahibi
Bülent Çetinda?’?n 15 y?la kadar hapsi istendi.

 Mu?la’da, Anneler Günü Program? için Marmaris’e
giden yolcular? ta??yan midibüs sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Geçen y?l ya?anan kazada 24 ki?i hayat?n? kaybetti, 10 ki?i
ise yaralanm??t?. ?ddianamede midibüs sahibi ‘taksirle birden fazla ki?inin
ölümüne ve yaralanmas?na’ neden olmakla suçland?.

?ddianamede, 13 May?s günü kazada hayat?n? kaybeden midibüs
?oförü Arma?an Sertba?, kazan?n meydana geldi?i son düzlükte belediye otobüsünü
sollayarak sa? ?eride geçti. Midibüs, 200 metre sonra kar??s?na ç?kan viraj?
a??r? sürat nedeniyle alamad?. Refüjdeki beton bloklara çarparak 20,9 metre
yükseklikten ?arampole devrildi.

HEYET RAPORU
TAMAMLADI

Araç üzerinde incelemelerini tamamlayan üç ayr? bilirki?i
heyeti raporunda; fren hidroli?inin bo?almas? sonucunda, fren sistemlerinin
devre d??? kald??? ve tutmad??? kaydedildi. Fren sisteminin devre d??? kalmas?
nedeninin sa? arka tekerle?in lastik s?zd?rmazl?k contalar?n?n y?rt?lmas?yla
sa? arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu.

Kazaya bir di?er sebep, arac?n orijinal fren sistemlerini
standart olan?n d???nda kalan fren sistemlerinin de?i?tirilmesi oldu.

?DD?ANAMEDE M?D?BÜS
SAH?B? ASL? KUSURLU BULUNDU

Tamamlanan iddianamede araç sürücüsünün arac? sürekli
kullanmad??? tespit edildi. Sertba?,  el
frenini de kullanm?? ancak yolun e?iminin yüksek olmas?ndan ötürü arac?
durduramad??? tespit edildi.

Mu?la Cumhuriyet Savc?s? Hakan Türkan’?n haz?rlad???
iddianamede, araç sürücüsüne kusur verilemeyece?i vurguland?. Ancak araç sahibi
Bülent Çetinda?, gerekli mercilerden yasal onay ve izni almad??? gerekçesiyle
asli kusurlu bulundu.